SR81 bộ điều khiển nhiệt độ kết hợp điều khiển bơm hồi, bơm tuần hoàn máy nước nóng năng lượng mặt trời

3,500,000

Chất liệu: Nhựa trắng

Vị trí sử dụng: Diều khiển nhiệt độ trong bồn bảo ôn theo giá trị cài đặt